ELV on Euroopan unionin direktiivi, joka määrittelee tavoitteet ja velvollisuudet romuajoneuvojen kierrättämisestä ja vaarallisten kemikaalien käytöstä uusissa ajoneuvoissa. ELV tulee sanoista End of Life Vehicle. Direktiivillä pyritään saamaan ajoneuvojen purkaminen ja kierrätys ympäristöystävällisemmäksi ja turvalliseksi. ELV direktiivin mukaisesti voi olla säädetty kansallinen asetus. Suomessa on asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 123/2015.

Direktiivi koskee henkilöautoja M1, kolmipyöräisiä moottoriajoneuvoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja N1 eli alle 3500 kg painoisia autoja. Direktiivi sisältää myös poikkeuksia kuten kolmipyöräiset moottoripyörät ja museoon kuuluvat ajoneuvot. 

Direktiivin vaatimukset

Direktiivi mukaisesti on perustettava romuajoneuvoille järjestelmä keräystä, käsittelyä ja hyödyntämistä varten, jonne viimeinen ajoneuvon haltija voi toimittaa romuajoneuvon. Direktiivi asettaa myös määrälliset tavoitteet ajoneuvojen komponenttien uudelleenkäytölle, kierrätykselle ja korjaamiselle. Romuajoneuvot tulee kerätä direktiivin mukaisiin käsittelylaitoksiin. Vaatimuksia on asetettu mm. romuajoneuvojen varastointipaikoille, käsittelypaikoille, käsittelytoimille romun puhdistamiseksi, käsittelytoimille kierrätyksen edistämiseksi ja varastointitoimille. Lisäksi kierrätystä, materiaalitunnistusta ja uusiokäyttöä helpottamiseksi osat ja komponentit, tulee koodata tai merkitä standardien mukaisesti. Koodausstandardeja ovat mm. ISO 1043-1, ISO 1043-2, ISO 11469 ja ISO 1629. Ajoneuvovalmistajien on tarjottava tarvittavat tiedot ajoneuvon purkamista varten kierrätystä helpottamiseksi. Direktiivi painostaa valmistamaan ajoneuvoja ilman vaarallisia aineita kuten lyijyä, elohopeaa, kadmiumia ja kuudenarvoista kromia.

Alla on listattuna direktiivin velvoitteet ja tavoitteet Euroopan unionin jäsenmaille.

Tavoitteet romuajoneuvojen ehkäisemiseksi

 • rajoitetaan vaarallisten kemikaalien käyttöä
 • purkaminen otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa
 • kierrätettyjen materiaalien lisääminen uusien valmistuksessa

Tavoitteet romuajoneuvojen keräämiseksi

 • riittävä määrä romuajoneuvojen keräyspaikkoja
 • ilmainen romuajoneuvon vastaanotto
 • romuajoneuvon romutustodistus ja poisto rekisteristä

Velvoitteet käsittely

 • romuajoneuvon varastointi on direktiivin mukaista
 • käsittelylaitokset ovat viranomaisluvanvaraisia ja rekisteröityjä
 • romuajoneuvojen käsittely on suoritettava direktiivin mukaisesti

Uudelleenkäytön ja hyödyntämisen tavoitteet

 • tarvittavat toimenpiteet uudelleenkäytön edistämiselle
 • määrälliset tavoitteet hyödyntämiselle ja uudelleenkäytölle

Koodausstandardien ja purkamisohjeiden velvoitteet

 • standardien mukainen koodaus helpottamaan tunnistusta
 • purkamistietojen toimittaminen 6 kk kuluessa markkinoille saattamisesta
 • tiedot annettava ajoneuvon purkamisesta, varastoinnista ja testauksesta

Lisätietoja ELV direktiivistä löytyy European Commission sivuilta ja Eur-Lex palvelusta. Suomen kansallisesta lainsäädännöstä löytyy mm. Finlexin sivuilta.